Stigma; kan og bør det fjernes?

Om seminaret

Stigmatisering er blitt et sentralt begrep på rusfeltet. I dette seminaret defineres begrepet og drøftes ut fra brukeres, pårørendes og forskeres ståsted. Seminaret avsluttes med et panel som drøfter hvordan stigmatisering preger brukere og behandlere og hva som kan gjøres for å redusere vanskene.

Bidragsytere

Line Eikenes Langsholt - Hva betyr stigmatisering for brukere?

Line Eikenes Langsholt er seniorrådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet – og har tidligere jobbet mange år som brukerrepresentant i rusfeltet – og leder nå arbeidet med å utvikle nasjonale faglige råd for brukermedvirkning i rus og psykisk helsefeltet.


Ruth Marie Donovan - Stigmatisering slik pårørende opplever det

Sykepleier, forfatter, universitetslektor og mangeåring pårørende til søster i LAR. Selv om mye er blitt bedre i LAR, er det fortsatt en lang vei å gå før personer i LAR ikke bare overlever, men også opplever seg verdifulle i et samfunn og i en helsetjeneste hvor stigma og skam ikke lengre eksisterer. Helsetjenestene og utdanningene må jobbe med å fremme holdninger, kunnskap og kompetanse for å komme på et nivå hvor myter, fordommer og stigma pakkes vekk og erstattes av en kunnskapsbasert, empatisk, kreativ og medfølende praksis.


Anne Berit Bech - Stigmatisering i språk og begreper

Anne Berit Bach er sykepleier med over 20 års erfaring fra rusbehandling og LAR både på døgninstitusjon og poliklinikk. I doktorgradsarbeidet var hun tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste ROP ved Sykehuset Innlandet og Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO), og forsket på sykelighet og dødelighet hos LAR-pasienter i Norge. Hun jobber nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.


Helge Waal (Seminarleder) - Stigmatisering, definering og avgrensningninger

Helge Waal har arbeidet i rusfeltet siden 1968 og er spesialist i psykiatri og professor emeritus i rus- og avhengighetsmedisin. Han har hatt en sentral rolle i utviklingen av LAR, akuttinstitusjoner og kollektiver, og av spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin.