Forebyggings- og behandlingsreform

Om seminaret

Regjeringen arbeider med nye reformer på rusfeltet. Det må bety at dagens forebygging og rusbehandling er for dårlig. Hva er galt og hva skal vi forbedre?

Bidragsytere

Camilla Fjeld - Hva er galt med rusbehandlingen siden vi trenger en reform? Et perspektiv fra TSB

Camilla fjeld er nestleder i Tyrili.


Stian Biong - Hva er galt med rusbehandlingen siden vi trenger en reform? Et kommunalt perspektiv

Stian Biong er utdannet sykepleier og har doktorgrad i folkehelsevitenskap. Han har arbeidet i psykisk helse- og rusfeltet i Oslo kommune i mange år,  Hovedstillingen hans i dag er i Oslo kommune hos byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.


Jan Gunnar Skoftedalen (Seminarleder) - Hva er galt med rusbehandlingen siden vi trenger en reform?

Jan Gunnar Skoftedalen har vært leder i Fagrådet i 10 år. Før det arbeidet han i Skien kommune innenfor helse og sosial, hvor han hadde ulike lederroller i 12 år. Han er samfunnsviter med en master i offentlig ledelse fra København.