Medikamentell depot behandling og recovery ved opioid avhengighet. Erfaringer med behandling med langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson

Om seminaret

Medikamentell depotbehandling er et forholdsvis nytt alternativ ved behandling av opioidavhengighet. I Norge har vi etter hvert fått erfaring med både buprenorfin og Naltrekson som depotmedikament. Langtidsvirkende buprenorfin er innført som et alternativt medikamentvalg i LAR og langtidsvirkende Naltrekson har vært prøvd ut i kliniske studier ved flere sykehus. Hvilke muligheter kan langtidsvirkende legemidler gi brukerne og hjelpeapparatet?

Bidragsytere

Jon Mordal og Line Holtan - Klinisk erfaring med behandling med langtidsvirkende buprenorfin (Buvidal).

Jon Mordal er utdannet lege og er spesialist i psykiatri. Han har siden 2010 arbeidet ved ulike avdelinger ved Sykehuset i Vestfold. De siste to årene har han arbeidet som overlege ved LAR Vestfold, hvor en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Mordal har også deltatt aktivt i implementeringen av det nasjonale naloksonprosjektet ved avdelingen. Han har en PhD fra 2010 med tittelen «Rus i akuttpsykiatri», og deltar for tiden i den norske multisenterstudien om behandling med naltrekson depot (NaltRec studien).

Line Holtan er utdannet spesialsykepleier og har siden 2002 jobbet i Psykiatrien i Vestfold og siden 2015 i LAR Vestfold. Line jobber for tiden som teamkoordinator i LAR Vestfold der en stor andel av pasientene nå bruker Buvidal (35%). Siden 2018 har hun også vært engasjert som studiesykepleier i NaltRec studien, en multisenterstudie hvor opioidavhengige får behandling med naltrekson depot. Line er også involvert i implementering av naloxonprosjektet ved avdelingen.


Lars Håkon Tanum - Langtidsvirkende legemidler mot opioidavhengighet: hva er gevinsten for pasienten?

Lars Tanum er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi. Nåværende stilling er seniorforsker og leder for forskningsgruppen rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus og som professor Oslo Met.

Hovedinteressefeltene er klinisk nevropsykofarmakologi, nevropsykobiologi og farmakologisk behandling av kronisk smerte og rusavhengighet. Ved siden av å undervise studenter og LIS leger har Tanum vært hyppig brukt som foreleser i de nasjonale utdanningsprogrammene for psykiater, avhengighetsmedisin og allmennleger.


Karin Waleur - Muligheter for recovery ved bruk av langtidsvirkende naltrekson. En oppsummering av 10 år med behandlingsforskning.

Karin Waleur er stipendiat tilknyttet NaltRec studien ved FOU avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF. Hun har bakgrunn som sosionom med master i rus- og avhengighetsbehandling fra SERAF/UiO. Karin har jobbet innenfor rusfeltet siden 1997 i kommunale tjenester, TSB og som høgskolelektor med undervisning innen rus og avhengighet på sosialfaglig bachelorutdanninger.


Kristin Klemmetsby Solli - Seminarleder

Kristin Klemmetsby Solli er ansatt som forsker ved FOU avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, ved SERAF, UiO og ved Sykehuset i Vestfold. Hun har 30-års erfaring fra rusfeltet, er utdannet sosionom, har en master i rus og avhengighet og en PhD fra 2018 hvor tema for avhandlingen var bruk av langtidsvirkende naltrekson i behandling av opioidavhengighet. Kristin er nasjonal koordinator i NaltRec studien, hvor langtidsvirkende naltrekson prøves ut i behandling av opioidavhengighet.