LAR pasienter med smerte og smertebehandling i LAR

Om seminaret

Pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har krav på like god smertebehandling som andre pasientgrupper. Ved behandling av akutte og postoperative smerter bør det så langt som mulig alltid bruke ikke-opioide analgetika, dvs. Paracetamol og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, dersom dette ikke er kontraindisert. Substitusjonsbehandling må alltid kontinueres, eventuelt med bytte av opioid. Høyere doser enn hos andre pasienter kan være nødvendig. Høy opioidtoleranse og potensielt individuelle forskjeller i dosen som trengs for å oppnå smertelindring, gjør pasienter under LAR spesielt utfordrende å behandle adekvat med opioidanalgetika.

Bidragsytere

Ingeborg Skjærvø - Forekomst av kroniske smerter blant pasienter i behandling for forskjellige typer rusavhengighet

Ingeborg Skjærvø har mastergrad i kognitiv psykologi og PhD innen rus og kriminalitet fra SERAF. Hun er prosjektleder for The Norwegian Addiction, Pain and Trauma study (NOR-APT studien) som springer ut fra Akershus Universitetssykehus, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og sykehusene i Vestfold og Telemark. NOR-APT studien kartlegger forekomst av og sammenhenger mellom rus/medikamentbruk, smerte og potensielt traumatiserende hendelser blant pasienter i rusbehandling, med mulighet for å koble innsamlede data med data fra helseregistre.
Ingeborg er også tilknyttet PriSUD-prosjektet ved SERAF, der fokus er rus og helse blant innsatte i fengsel, og prosjekt for traumebehandling av barn ved NKVTS.


Stine Kirkholm Sveingard -


Jørn Henrik Vold - Forskrivninger av opioidanalgetika til LAR-pasienter

Jørn er Seniorforsker, PhD, i Avdeling for rusmedisin og lege i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus, Bergen. Forskningsområder er psykisk og fysisk helse blant rusavhengige. Han er involvert i prosjekter om integrert behandling av hepatitt C (INTRO-HCV), lunge- og hjertehelse blant rusavhengige (ATLAS4LAR) og samarbeider inn mot et prosjekt om benzodiazepinsubstitusjon for rusavhengige (BMX-BAR). Jørn har skrevet artikler, inkludert medforfatterskap, som omhandler blant annet bruk av vanedannende legemidler hos LAR-pasienter, selvmord, ADHD, utmattelse, livskvalitet, ernæring, rusbrukstrender, metadonomsetning og integrert behandling.


Svetlana Skurtveit - Seminarleder

Svetlana Skurtveit, PhD, jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og har professor II stilling ved SERAF. Skurtveit leder et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd "Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter".