Aldring i LAR: utfordringer og muligheter

Om seminaret

Norge og de andre nordiske landene har en økende andel av aldrende pasienter i LAR, og i 2020 var mer enn 2000 norske pasienter eldre enn 50 år. AgeSUD (Promoting healthy longevity among people with substance use disorders) kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i en unik design som knytter intervjudata fra longitudinelle kliniske kohortestudier nasjonale helse- og sosialregisterdata, supplert med kvalitative data fra intervjuer med behandlere og pasienter.

Dette parallelseminaret skal presentere noen indikative funn fra AgeSUD-prosjektet, med fokus på både utfordringer og muligheter med denne pasientgruppen. Skjæringspunktet mellom aldersdiskriminering og SUD-diskriminering er et relativt nytt fenomen med konkrete implikasjoner for forebygging, behandling og håndtering, og konkrete eksempler på dette fra datakoblingsprosessen brukt ved AgeSUD vil bli lagt frem. I tillegg blir funn fra kvalitative intervjuer med pasienter og behandlere presentert, med fokus på hva som fremmer og hindrer livskvaliteten til, og behandling av, eldre personer i LAR.

Bidragsytere

Gustavo Sugahara - Old habits die hard - Ageism in addiction, a neglected intersection

Economist and postdoc researcher at SERAF-UiO and ARA-FoU, Sørlandet Sykehus HF, lecturer at the OsloMet.


Gry Irmelin Dale - Eldre i LAR

Gry Irmelin Dale har lang erfaring fra rusfeltet i Bergen. Hun har jobbet inn mot LAR pasienter siden 2002, og har jobbet mange år i kommunal regi og i spesialisthelsetjenesten siden 2014. Gry er i dag leder for LAR poliklinikk Bergenhus og for LAR Utvidet Sikkerhet (LARUS) teamet i Avdeling for Rusmedisin, seksjon LAR.


John Todd-Kvam (Seminarleder) - Pasienter og behandlere: hva sier de om livskvaliteten til - og behandling av - personer over 50 i LAR?

John er kriminolog og jobber som postdoc forsker ved Sørlandet Sykehus og SERAF. Hans bidrag til AgeSUD-prosjektet er kvalitative intervjuer med pasienter og behandlere.