ProgramProgram

Torsdag 18. oktober

09.00 - 10.00
Registrering
10.00 - 10.15
Velkommen
10.15 - 10.35
20 år med LAR-behandling i Norge!
10.35 - 10.55
Retningslinjer og pakkeforløp - Helsedirektoratet oppdaterer.
Christian Ohldieck, overlege og seksjonsleder ved LAR, Helse Bergen. Ekstern faglig leder av revisjon av nasjonal faglig retningslinje for LAR.
Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet
10.55 - 11.15
Brukermedvirkning - hvor langt har vi kommet?
Lise Aasmundstad, daglig leder, NUBS
11.15 - 11.30
Kort pause og benstrekk
11.30 - 12.00
Hva forslaget til ny ruspolitikk IKKE handler om
Sverre Nesvåg, forskningsleder, KORFOR, Stavanger universitetssjukehus
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 14.30
14.30 - 15.00
Pause og forflytning
19.00 - 19.00
Kveldsarrangement

Fredag 19. oktober

10.30 - 11.00
Pause og forflytning
12.15 - 13.15
Lunsj
13.15 - 13.45
Sterke følelser og stagnasjoner i terapi - hvordan finne veier videre?
Kristin Østlie, psykologspesialist, PhD, Lovisenberg Diakonale Sykehus
13.45 - 14.15
NORSE – Å bruke kliniske tilbakemeldingar og digital medverknad til å få større nytte av behandling
Christian Moltu, fagsjef i Psykiatrisk klinikk, Helse Førde // Professor II, Høgskulen på Vestlandet
14.15 - 14.30
Kort pause og benstrekk
14.30 - 15.00
Arbeidsrettet rusbehandling - IPS på rusfeltet
Stine Steinsbø, IPS-koordinator/sosionom, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
15.00 - 15.30
Langvarig behandlingskontakt – suksesser og utfordringer
Anne Bukten, forsker, SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning
15.30 - 15.45
Avslutning