Rusmidler: Trender og utviklingstrekk - lokale trender i lys av den nasjonale og internasjonale konteksten

Om foredraget

Foredraget vil kort presentere monitoreringssystemet Føre Var og deretter presentere og drøfte utvalgte trender og utviklingstrekk med utgangspunkt i funn fra Føre Var i Bergen gjennom 20 år. Foredraget vil særlig fokusere på rusmiddelmønstre på gateplan og sette lokale trender inn i en nasjonal og europeisk kontekst.

Else Kristin Utne Berg

Else Kristin er utdannet sosionom og har en Master i offentlig administrasjon (MPA) fra Handelshøyskolen i København. Arbeidserfaringen er hovedsakelig fra kommunal sektor, som leder for oppsøkende, gatenære tjenester og lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige. Siden 2015 har hun vært ansatt som spesialrådgiver ved KORUS Bergen, hvor hun bl.a. er ansvarlig for rusmiddeltrendsystemet Føre Var, overdoseforebyggende arbeid og HKH-metodikken (Hurtig Kartlegging og Handling) – en kartleggingsmetode hun har vært med å utvikle. Hun koordinerer også KORUS’ene sitt arbeid med implementeringen av Rådgivende enheter i russaker.