LAR en behandlingsmodell i stadig endring; muligheter og utfordringer

Om foredraget

Utviklingen i LAR i Norge frem til dagens behandlingsmodell vil sees i lys av hva som er praksis og resultater internasjonalt. LAR behandling er en balansegang mellom ulike hensyn. Behandlingens tilgjengelighet og kvalitet skal balanseres mot forsvarlighet og trygge rammer for pasient og ansatte. Norske LAR er etter mange målestokker en vellykket behandlingsmodell; en stor andel av målgruppen er i behandling, de fleste som starter i LAR blir i behandlingen over tid, og det er lav overdosedødelighet blant LAR pasienter, samtidig som de fleste er brukbart fornøyd med behandlingen de mottar. I Norge ser vi en markant aldring av LAR pasientpopulasjonen, som byr på noen nye utfordringer for fremtiden, med økt behov for tett oppfølging av blant annet somatisk helse.

Thomas Clausen

Thomas Clausen er utdannet lege, og jobber som professor og leder ved SERAF, UiO. Faglig fokus er på kunnskapsgrunnlaget for LAR behandling og forbedring av behandlingstilbudet i LAR, og om overdoseforebygging.

Han er en av medforfatterne bak den årlige Statusrapporten for LAR som utgis i regi av SERAF hvert år. I tillegg leder Clausen flere store evalueringsprosjekter inklusive; Evaluering av prøveprosjektet for Heroinassistert behandling, Naloksonprosjektet ved SERAF og en Evaluering av implementering av nye retningslinjer for LAR (som ble lansert i mai 2022).